Televoting

Televoting

Dịch vụ Televoting là dịch vụ bình chọn sản phẩm hay dịch vụ trên nhiều lĩnh vực như: kinh tế, văn hóa, xã hội thông qua máy điện thoại.

  • Giới thiệu